Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen ons en de opdrachtgever,
  welke hoedanigheid deze ook bezit. Zij maken in ieder geval deel uit van alle mondelinge, schriftelijke en e-mail
  aanbiedingen en mededelingen door ons aan de opdrachtgever.
 2. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper op de vervaldag, behoudens andersluidende overeenkomst
  bij de bestelling.
 3. In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever behouden wij ons het recht voor om de
  integrale naleving van de overeenkomst te eisen, danwel de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te
  vorderen. De overeenkomst kan door ons met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding beëindigd worden in
  geval de opdrachtgever een gerechtelijke akkoord heeft aangevraagd, danwel zich in staat van faillissement bevindt of
  zijn financiële verplichtingen niet nakomt. In dit geval worden alle openstaande en zelfs niet vervallen bedragen van
  rechtswege opeisbaar.
 4. De leveringstermijnen zijn niet bindend en worden met de opdrachtgever afgesproken. Het leveren van goederen en
  diensten op een latere dan voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw of grove fout van de
  leverancier, nooit een reden tot annulatie of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige
  schadevergoeding. Leverings- en verpakkingskosten zijn op kosten van de koper.
 5. Ieder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
  nalatigheidsintrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het
  verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 euro. Deze vergoeding geldt onverminderd het recht om een vergoeding
  te vorderen voor gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht om
  vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.
 6. Alle geleverde producten blijven onze eigendom tot betaling van de volledige prijs (hoofdsom, intresten en kosten). Het
  vervoer van de goederen en de hieruit voortvloeiende directe en indirecte schade gebeurt op risico van de bestemmeling.
 7. Elke klacht dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering.
 8. Het gebruik van onze documenten is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de
  naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens
  uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan
  van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke
  reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke
  toestemming en de vermelding van onze naam.
  Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out, bronbestanden en dia’s blijven onze eigendom. Het gebruik van onze
  documenten gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de
  nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze documenten afgebeeld zijn, en voor de
  teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.
 9. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is. Wij
  zijn niet gehouden om kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, programma’s e.d. te bewaren.
  Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de
  belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden
 10. Bij bestelling van drukwerk wordt er steeds een voorschot van 50% van het totaalbedrag gevraagd.
 11. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het
  arrondissement Turnhout bevoegd.
 12. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van data door aangeboden extra diensten of het niet
  beschikbaar zijn van gegevens door externe hosting.
 13. Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor domein en hosting voor onbepaalde duur aangegaan.
  Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per
  aangetekende zending van ten vroegste twee maanden en ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één
  jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum
  van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of
  vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.